Referenser

Här kommer olika exempel på uppdrag vi genomfört med företag och organisationer sista åren.


Vi har i alla fallen varit projektledare eller coach till ledning/styrgrypp för genomförandet  av uppdragen. 

Uppsala Universitet

I ett uppdrag utvärderades behoven och förväntningarna från Sveriges ledande industriföretag på dagens ingenjörsutbildning.  


Ur ADAKT:s nätverk medverkade

ledande FoU-chefer i Sveriges största industriföretag och personer bland ledande näringslivsaktörer och utländska universitet i uppdraget.

Swedish Fluidmotion Association

ADAKT agerade projektledare under två år vid framtagningen av industrins strategiska agenda Innovativ Grön Hydraulik. Över 150 personer medverkade från mer än 50 ledande svenska företag medverkade.

ADAKT genomförde med SFMA en behovsinventering inom svensk hydraulikndistri av artificiell intelligens och digitalisering. Över 50 företatag medverkade i intervjuerna.

Företagsuppdrag

Ett urval av företagsuppdrag


Sitescanner AB: "ADAKT har på ett påtagligt sätt med sin kunskap och kompetens inom affärsutveckling och finansiering bidragit till att Sitescanners utvecklats och fått extern finansiering" säger VD Olle Bodelius.

 

FAUN AB & KTH: "Your support was indeed crucial for the success of the proposal. Specifically, the added value from you was to give us an understanding of the timing on when to approach financers and a much improved understanding of the items that are of particular importance and interest for financers when evaluation the proposal” says Dr. Frank Niklaus researcher and entrepreneur at KTH.

 

QWERT Cyberstore AB: Q Stöd i affärs- och finansieringsanskaffning av medel för produktutveckling.

 

ADTV: "ADAKTS bidrag i utvecklandet av vår affärsplan och tillhörande finansieringslösninfg från det offebtliga och privata näringslivet  har varit mycket lyckosamt för bolagets fortsatta utveckling" säger VD Daniel Tengle.

 

Jardemark Science and Eduaction, KI. "ADAKTs stöd i etableringen av bolaget har varit av direkt avgörande betydelse" säger Kent Jardemark.


IQUBE Operations AB: "ADAKT har på direkt avgörande sätt medverkat till IQUBE och att flera av våra tillväxtbolag utvecklats mycket positivt" säger Michael Freudenthal, vVD IQUBE. 

 

Gauffin Telecom AB: "ADAKTs stöd vid utarbetande av affärsplan och finansieringslösningar har varit till stort värde för oss" säger Jonas Gauffin.

 

Centriair AB: "ADAKT har gett oss mycket värdefull konsulthjälp rörande patentering och finansiering av bolaget i tidig fas. ADAKTs kunskap och erfarenhet inom privat och offentligt kapital var en perfekt grund för vårt arbete med att finansiera bolaget" säger Per Kaijser.

 

Centriclean Systems AB, Stjärnpoker AB, Mobilassistenten i Stockholm AB och Scandinavian Farming AB: Affärsutveckling, utveckling av affärsplan och finansieringslösningar.